Algemene voorwaarden Groenlijf Roermond b.v.

Download algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepaling

1. Onder Helios Holland h.o.d.n. Groenlijf wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Groenlijf Roermond b.v.

2. Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle te verrichten diensten tussen Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfen haar kopers.

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfuitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. De koper welke in het verleden op andere Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen de koper en Helios Holland.

Artikel 3: Aanbiedingen / Industriële eigendom

1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.

2. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Helios Holland.

Artikel 4: Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de webshop, dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk bestelling doet, tenzij Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfbinnen 24 uur na bestelling telefonisch, via e-mail en/of schriftelijk aan koper laat weten de bestelling niet te accepteren. Het voorafgaande geldt ook voor door Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfaangewezen leveranciers, bij wie koper rechtstreeks bestelt.

Artikel 5: Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en in Euro’s (€) uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfgeautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail of schriftelijk.

3. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfgerechtigd deze in de prijs door te berekenen.

Artikel 6: Betaling

1. Alle betalingen worden na 10 dagen na factuurdatum door middel van:
- automatische incasso geïnd
- IDEAL bankoverschrijving
- PayPal
- vooruitbetaling
Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfis gerechtigd contante betaling te verlangen indien koper in gebreke is ten aanzien van betaling van enige andere vordering van Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfop koper.

2. Indien de koper op tijd of onvolledig heeft betaald of als automatische incasso om wat voor reden dan ook niet mogelijk was, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfop koper waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan Helios Holland h.o.d.n. Groenlijf een jaarrente verschuldigd van 3 % boven de op dat moment door de Nederlandse Bank gehanteerde 3 maandse Euribor-rente, met een minimum van 8,5%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.

3. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150,-.

4. Iedere betaling door koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.

5. De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfkrachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.

6. Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfis telkens gerechtigd, ook gedurende de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat de koper op verzoek van Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfzekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarbij is Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfgerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan koper zekerheid te verlangen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfaan koper geleverde producten blijft bij Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfzolang koper de vorderingen van Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfwegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfis in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van koper te halen. Emballage wordt nimmer eigendom van koper.

2. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Koper is niet gerechtigd op de door Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfgeleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.

3. In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfeen bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfaan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Helios Holland, uit welken hoofde dan ook.

Artikel 8: Levering door Helios Holland, levertijd, risico

1. De bestellingen zullen door Helios Holland, worden geleverd volgens een door haar bekend te maken afleverschema. Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfheeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Koper zal voorts de aanwijzingen die door Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfworden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de koper wordt afgeweken van de door Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfgestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de koper.

2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfen koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient Helios Holland, met inachtneming van een redelijke termijn, in gebreke te worden gesteld.

3. Levering geschiedt via op de website aangegeven tarieven. Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfis geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van koper niet worden geleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van koper.

4. Onverminderd hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald draagt koper dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat.


Artikel 10: Reclames op door Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfgeleverde producten

1. Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfgeleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.

2. Reclames van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 48 uur na leveringsdatum, bij Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfte worden gemeld. Meldingen zoals omschreven dienen zoveel mogelijk via het door Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfgeleverde en/of aangewezen geautomatiseerde systeem gemeld worden. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfslechts in behandeling genomen indien zij binnen 48 uur nadat koper in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfzijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.

3. Indien de koper op één zending meer dan drie manco’s heeft, zal Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfde manco’s alsnog kostenvrij binnen 48 uur na melding naleveren. Uitzondering hierop zijn manco’s ontstaan ten gevolge van het niet leveren aan Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfdoor leverancier en/of fabrikant om wat voor reden dan ook.

4. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste koper. Koper heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden.

5. Vanuit het magazijn van Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfgeleverde emballage wordt teruggenomen, mits gereedstaand in rolcontainers, gesorteerd naar soort, gescheiden in bier en frisdranken in originele fabrieksverpakking en op de door Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfaangegeven wijze. De definitieve creditering geschiedt aan de hand van de in het magazijn van Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfverrichte telling.

6. Terugzending van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van Helios Holland.

7. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Helios Holland. Artikelen worden in dat geval bij de eerstvolgende zending omgeruild voor het juiste artikel, mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd.

Artikel 11: Overmacht

1. Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfis niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

2. Indien Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfdoor overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfhet recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.

3. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12: Ontbinding

1. Indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfgerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Helios Holland h.o.d.n. Groenlijftoekomende rechten.

2. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfnog niet is uitgevoerd. Bedragen die Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfvoor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

3. Alle vorderingen van Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfzijn terstond en geheel opeisbaar indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfheeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfaanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover koper door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid Helios Holland.

2. De uit artikel 13.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.

3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfvoor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart koper Helios Holland h.o.d.n. Groenlijftegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 14: Overige verplichtingen van koper

1. Koper is verplicht Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfonmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

Artikel 15: Wijzigingen

1. Deze Algemen Voorwaarden kunnen door Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfworden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens koper dan nadat koper van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de overeenkomsten tussen Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfen koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfen haar kopers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Helios Holland h.o.d.n. Groenlijfof, zulks ter keuze van Helios Holland, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de koper.
 
Artikel 17: Retourneren artikelen:
Artikelen kunnen worden geretourneerd, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Groenlijf werkt met een een retourformulier waar alle voorwaarden op beschreven zijn. Deze voorwaarden zijn als volgt:

  1. Artikelen kunnen geruild worden binnen 8 kalenderdagen na ontvangst,breuk en manco’s binnen 5 werkdagen na ontvangst order melden.
  2. Alle retouren in overleg met Groenlijf
  3. Breuk van glas- en aardewerk kan alleen binnen 5 werkdagen na ontvangst worden geretourneerd. Controleer uw zending na ontvangst dus goed. Na 5 werkdagen gaat Groenlijf er vanuit dat u uw zending in goede orde heeft ontvangen.
  4. Retouren zonder voorafgaande vooraanmeldingen en niet voorzien van volledig ingevuld retourformulier worden niet in behandeling genomen.
  5. Retourzending van artikelen is voor eigen kosten. Tevens dienen de artikelen goed verpakt retour gezonden te worden om breuk te voorkomen
 
 

Deze website gebruikt cookies, voor meer informatie zie: https://www.groenlijf.nl/Cookies-AVG