/

Auteursrecht en disclaimer


Waarschuwing:
  • Het is niet toegestaan en streng verboden om teksten of gedeelten van teksten te kopieren van deze site of anderszins te gebruiken.
  • Het is niet toegestaan en streng verboden om afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen te kopieren van deze site of anderszins te gebruiken.
  • Bij misbruik wordt actie ondernomen.
 
Disclaimer:
Groenlijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit  het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, zienswijzen of informatie. Verwijzingen in deze website kunnen leiden naar bronnen die door derden worden bijgehouden en waarop Helios Holland geen invloed heeft. Groenlijf draagt niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid (of wat dan ook) van deze informatie.

Deze website is niet bedoelt om u te weerhouden of ontrekken aan medische behandeling.
Hoewel bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze website gepubliceerde gegevens, zienswijzen of informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel of situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke redenen dan ook, op de op de website gepubliceerde gegevens, zienswijzen of informatie.

Groenlijf /Helios Holland is in geen geval aansprakelijk te stellen voor gevolgen die direct of indirect kunnen of zijn ontstaan door publicatie van bovenstaande gegevens. De gepubliceerde gegevens zijn naar onze beste kennis, eer en geweten verzameld maar kunnen onjuistheden bevatten of onjuist worden gepresenteerd. Voordat u producten koopt of gebruikt dient u in de winkel het betreffende productetiket te raadplegen.
Wij stellen het op prijs indien u ons attent maakt op eventuele fouten of onvolkomendheden die hier worden gepubliceerd.


Informatie over prijzen en producten

Wij doen ons best om te zorgen dat de prijsinformatie en productinformatie van de producten die we verkopen zo correct mogelijk is. Echter,  omdat producten regelmatig worden verbeterd of aangepast, kan deze productinformatie over ingrediënten, voedingswaarden, dieet- of allergie-informatie veranderen. We raden u daarom aan om altijd eerst de verpakking goed te lezen alvorens het product te gebruiken.